Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết thay đổi phương án sử dụng vốn + Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn

Ngày: 27/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết thay đổi phương án sử dụng vốn + Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn

Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, công bố thông tin người nội bộ

Ngày: 27/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, công bố thông tin người nội bộ

CBTT Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thương niên năm 2019

Ngày: 25/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thương niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày: 22/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018

Hồ sơ đề cử UCV HĐQT, BKS

Ngày: 22/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Hồ sơ đề cử UCV HĐQT, BKS

QĐ về việc chấp thuận thay đổi ĐKGD CP

Ngày: 21/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi ĐKGD CP