Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Ngày: 24/06/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty CP An Trung Industries

Ngày: 04/06/2019
Công ty cổ phần Nhựa Ha Nội xin thông báo Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Công ty CP An Trung Industries

Thông báo VDS về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 29/05/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo VDS về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHCĐ Bất thường lần 01 năm 2019

Ngày: 27/05/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHCĐ Bất thường lần 01 năm 2019

Nghị quyết triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

Ngày: 27/05/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Nghị quyết triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2019

Công bố thông tin thay đổi mẫu dấu công ty

Ngày: 11/05/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Công bố thông tin thay đổi mẫu dấu công ty