Công bố thông tin

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4

Ngày: 09/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4.

Thông báo công văn số 2245/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày: 02/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo công văn số 2245/TB-VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng

Ngày: 30/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng.

CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ngày: 30/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019

Ngày: 30/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019

Công bố thông tin Quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Ngày: 30/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố: Quyết định trả cổ tức năm 2018 bằng tiền