Công bố thông tin

Công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã kiểm toán

Ngày: 26/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin Công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã kiểm toán

Nghị quyết 614.2019.NQ-HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries

Ngày: 26/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin công bố Nghị quyết 614.2019.NQ-HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries

Công bố Nghị quyết số 607/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn và Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Hà nội sửa đổi lần thứ 5

Ngày: 21/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà nội xin công bố Nghị quyết số 607/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn và Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Hà nội sửa đổi lần thứ 5

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu CP để thực hiện chuyển sàn niêm yết

Ngày: 16/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu CP để thực hiện chuyển sàn niêm yết

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày: 16/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thực hiện phương án đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty An Trung và thế chấp tài sản đảm bảo thực hiện hợp đồng vay vốn

Ngày: 15/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Thực hiện phương án đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty An Trung và thế chấp tài sản đảm bảo thực hiện hợp đồng vay vốn