Công bố thông tin

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên hội đồng ban quản trị NHH

Ngày: 21/09/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên hội đồng ban quản trị NHH

Thông báo giao dịch cổ phiếu của thành viên hội đồng ban quản trị NHH - Ông Nguyễn Trọng Quân

Ngày: 21/09/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Giao dịch cổ phiếu của thành viên hội đồng ban quản trị NHH - Ông Nguyễn Trọng Quân

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ

Ngày: 14/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Giao dịch cổ phiếu nội bộ

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Soát xét)

Ngày: 31/07/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (Soát xét)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Ngày: 31/08/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Thông báo dự kiến phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHH

Ngày: 31/08/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Dự kiến phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHH