Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lưu ký chứng khoán

Ngày: 05/05/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lưu ký chứng khoán

Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Ngày: 29/04/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Biên bản phiên họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

Ngày: 29/04/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông biên bản phiên họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng

Ngày: 26/04/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng.

Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 18/04/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Mời họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày: 21/03/2017
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017