Công bố thông tin

Lý lịch ứng cử viên BKS

Ngày: 18/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Lý lịch ứng cử viên BKS

Đơn đề cử ứng cử viên BKS

Ngày: 18/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Đơn đề cử ứng cử viên BKS

Lý lịch Ứng cử viên HĐQT

Ngày: 18/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Lý lịch Ứng cử viên HĐQT

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Ngày: 18/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Đơn đề cử thành viên HĐQT

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Ngày: 06/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2018

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày: 06/04/2018
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018