NHH công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 01 năm 2020 và Bản cung cấp thông tin người nội bộ

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2020: XEM CHI TIẾT
Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2020: XEM CHI TIẾT
Bản cung cấp thông tin: XEM CHI TIẾT

Các tin khác