Công bố thông tin

Nghị quyết 47/2020/NQ-HĐQT thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam

Ngày: 11/02/2020
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin công bố: Nghị quyết 47/2020/NQ-HĐQT thông qua việc tăng vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam

Thông báo của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Ngày: 08/02/2020
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin thông báo: ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày: 31/01/2020
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin thông báo: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019

Ngày: 22/01/2020
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019