Công bố thông tin

Công bố thông tin Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5

Ngày: 17/09/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Số 1275/QĐ-XPVPHC

Ngày: 06/09/2019
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Số 1275.QD-XPVPHC

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2

Ngày: 05/09/2019
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2

Công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã kiểm toán

Ngày: 26/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin Công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019 đã kiểm toán

Nghị quyết 614.2019.NQ-HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries

Ngày: 26/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin công bố Nghị quyết 614.2019.NQ-HĐQT về việc thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần An Trung Industries

Công bố Nghị quyết số 607/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn và Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Hà nội sửa đổi lần thứ 5

Ngày: 21/08/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà nội xin công bố Nghị quyết số 607/2019/NQ-HĐQT về việc tăng vốn và Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Hà nội sửa đổi lần thứ 5