Chiến lược phát triển

Từ những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và định hướng phát triển, chúng tôi sẽ đưa HPC trở thành doanh nghiệp số 1 trong ngành công nghiệp nhựa hỗ trợ tại Việt Nam.