Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị
Ông Bùi Minh Hải
Ông Bùi Minh Hải
Chủ tịch HĐQT
Ông Phạm Quốc Trung
Ông Phạm Quốc Trung
Phó chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Thanh Nam
Ông Bùi Thanh Nam
Thành viên HĐQT
Ông Mẫn Chí Trung
Ông Mẫn Chí Trung
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Lê Thăng Long
Ông Nguyễn Lê Thăng Long
Thành viên HĐQT
Ban giám đốc
Ông Bùi Thanh Nam
Ông Bùi Thanh Nam
Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Thanh Hiền
Bà Phạm Thị Thanh Hiền
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Mẫn Chí Trung
Ông Mẫn Chí Trung
Phó Tổng Giám đốc