Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị
Ông Bùi Minh Hải
Ông Bùi Minh Hải
Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Thanh Nam
Ông Bùi Thanh Nam
Thành viên HĐQT
Ông Mẫn Chí Trung
Ông Mẫn Chí Trung
Thành viên HĐQT
Ông Kim Ki Min
Ông Kim Ki Min
Thành viên HĐQT
Bà Hòa Thị Thu Hà
Bà Hòa Thị Thu Hà
Thành viên HĐQT
Ban giám đốc
Ông Bùi Thanh Nam
Ông Bùi Thanh Nam
Tổng Giám đốc
Bà Phạm Thị Thanh Hiền
Bà Phạm Thị Thanh Hiền
Phó Tổng Giám Đốc